Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Utvärdering av hållbar produktportfölj

Vårt ansvar sträcker sig över hela produktens livscykel, från anskaffning, transport och tillverkning till användning av kund och kassering. Vi utvärderar hållbarhetsprestandan hos alla produkter och införlivar ett hållbarhetstänk i vår innovationsprocess genom hållbara designinsikter och ekodesign‑verktyg. 

Utvärderingsarbetet utgår från ISO-standarderna 14040/44, de internationellt etablerade och erkända ramverken där krav och riktlinjer för livscykelanalys specificeras. Under 2022 genomförde vi fullständiga livscykelanalyser för produkter, bland annat Biogel® operationshandskar i naturlatex, Biogel PI-handskar och Mayo assistansbordspåse, vilka stod för 9,5 % av portföljens nettoomsättning.

Under 2022 testade vi även ett holistiskt förhållningssätt där vi genomförde en fullständig analys av alla hållbarhets- och produktsäkerhetsrisker och möjligheter för utvalda produktportföljer inom affärsområdet Operationssalslösningar. Vi använder information från pilotprojektet för att stödja planeringen av produktportföljen med hjälp av våra marknadsförings- och innovationsteam.

hidden1hidden2

Innovera med förnybara råvaror och komponenter

Under de senaste åren har vi infört produktinnovationer där fokus ligger på ISCC-certifierade biobaserade material och andra förnybara material eller komponenter. Några exempel på detta är Mölnlyckes sortiment av operationslakan, ProcedurePak®-lösningar och naturlatexhandskar.

På så sätt har vi introducerat ett antal ISCC-ackrediterade (International Sustainability and Carbon Certification) set med universallakan som utvecklats med förnybara, biobaserade råmaterial. Ett av de tre lager som draperingsmaterialet består av är ISCC-certifierad massbalanserad plast baserad på tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Livscykelbedömningen gjordes externt 1och visade att dessa draperingsmaterial i genomsnitt genererar 20 % mindre utsläpp av växthusgaser än traditionella produkter.

ProcedurePak® hjälper till att minska risken för kontaminering2, eftersom färre delar behöver packas upp, men bidrar också till förbättrad effektivitet på sjukhusen eftersom operationssalens förberedelsetid minskas med upp till 40 %3, vilket innebär att personal får mer tid över till andra viktiga uppgifter. Lösningen kan också bidra till minskat avfall, hjälpa sjukhus att nå sina hållbarhetsmål4 och effektivisera inköpsteamens arbete eftersom tiden som läggs ner på fakturering minskas med 54 %3.

Vi har ytterligare förbättrat hållbarhetsprofilen för våra operationsset genom att introducera en rad komponenter på marknaden, som till exempel en PVC-fri diatermipenna, en PVC-fri handaktiverad L-krok och MIS-förvaringslådan tillverkad av FSC-certifierad ny massa.

Läs om vårt ISCC-certifierade BARRIER® universallakan

Läs om våra ProcedurePak-lösningar

Läs om Mölnlycke monopolär L-Hook

1. Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Ramboll, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production.
2. Aseptic technique and packaging: A study of potential contamination pathways during the use of sterile packaging in an operating room context, 2016
3. Greiling. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operation room efficiency, 2010
4. Assessing the carbon and waste benefits of moving to Procedure Packs at Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals, NHS Trust, 2011

 

 

hidden1hidden2

Vägleda kunder att fatta hållbara beslut

För att vägleda kunderna i övergången till mer hållbara lösningar har vi nu utvecklat ett digitalt CO2-kalkylatorverktyg som på ett enkelt sätt beräknar de miljömässiga fördelarna med att välja ett ISCC-draperingsmaterial framför en traditionell produkt.1. Kalkylatorn gör det möjligt för kunderna att enkelt se miljöeffekterna av att byta ut befintliga produkter mot hållbara ISCC-certifierade draperingsmaterial baserat på deras årliga förbrukning av draperingsmaterial. Resultatet redovisas både som en procentuell minskning av CO2-ekvivalenta utsläpp och som den faktiska minskningen i kg CO2-ekvivalenter.

Läs mer om Mölnlyckes värdekalkylator

1. Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Ramboll, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production

hidden1hidden2
Finger som vidrör kartongen

Förpackning

Förpackningar spelar en viktig roll eftersom de förlänger livslängden på Mölnlyckes lösningar och skyddar dem mot yttre faktorer som bland annat skador under transport och hantering eller försämring på grund av kontaminering. Detta minskar behovet av ytterligare råmaterial och resurser för produkterna och bidrar till minimering av kundernas avfall.

Men även förpackningar omfattar en del utmaningar. Vid tillverkning av förpackningar används värdefulla resurser och om de inte återvinns genereras avfall – något som regeringar och tillsynsmyndigheter världen över lägger allt större fokus på.

Som en del av vår resa mot resurseffektivitet har vi satt som mål att mer än 95 % av våra förpackningar ska vara återvinningsbara och mer än 80 % av alla förpackningar ska vara tillverkade av återvunnet (PCR) och/eller förnybart material senast 2030. Dessa mål baseras på totala förpackningsvikter och 2022 års produktomfattning1. För närvarande är 91 % av vårt förpackningsmaterial återvinningsbart och 72 % innehåller återvunnet material.

Majoriteten av våra primärförpackningar är tillverkade av blandat plast- eller kompositmaterial. Detta medför utmaningar när det gäller tillgängliga infrastrukturer för återvinning av uttjänta produkter. Vi håller på att utveckla lösningar för att kunna hantera dessa utmaningar. I produktsortimentet Antiseptiska medel är alla flaskor och ampuller tillverkade av 100 % återvinningsbar monomaterialplast. Vi kommer även fortsättningsvis att samarbeta med leverantörer, återvinnare och andra partners för att öka återvinningsbarheten för primärförpackningar av plast samt för att optimera deras vikt och innehåll av återvunnet material även inom andra affärsområden.

 

1 I omfattningen inbegrips produkter som huvudsakligen produceras av Mölnlycke, de flesta kontraktstillverkade och distribuerade produkter inbegreps inte i den initiala omfattningen. Omfattningen ska utökas under 2023.

Kontakta oss